NEWS

 

Eu Inovations

 

 

"Оперейшън Мениджмънт Сървисис" ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0743-C01: Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на "Оперейшън Мениджмънт Сървисис" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Информация за проекта:
Дата на стартиране: 23.12.2015 год.
Дата на приключване: 23.12.2016 год.
Статус на изпълнение на договора: в процес на изпълнение.
Местонахождение: България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Стара Загора, Казанлък, гр.Крън.
Описание на проекта:
Проектното предложение е насочено към подобряване на експортния потенциал на дружеството "Оперейшън Мениджмънт Сървисис" ООД - целева група на проектното предложение - чрез оптимизиране на производствените процеси, подобряване на предлаганите услуги и повишаване на ресурсната ефективност във фирмата. Като малко предприятие, развиващо дейност в областта на Чистите технологии (приоритетна за Иновационната стратегия за интелигентна специализация - ИСИС) - една високотехнологична и глобална сфера на дейност, дружеството среща сериозна конкуренция най-вече на международния пазар. Поради тази причина е необходимо засилване на позициите на външните пазари, чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и модернизиране на предлаганите от "Оперейшън Мениджмънт Сървисис" ООД услуги.
Цели и резултати:
Общата цел на проекта - повишаване на производствения капацитет на "Оперейшън мениджмънт Сървисис" ООД и установяване на устойчив модел на растеж и разрастване на неговия бизнес на външния пазар, ще бъде постигната чрез закупуване на модерно оборудване и апаратура, както и високотехнологичен софтуер за подобряване на ресурсната ефективност и предлаганите от дружеството услуги.
Очакваните резултати от реализирането на проекта са засилване и утвърждаване на международното пазарно присъствие на "Оперейшън Мениджмънт Сървисис" ООД, както и постигане на по-добра ресурсна ефективност и повишена производителност.
Финансова информация:
Обща стойност на проекта:1 071 393.20 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 749 975.23 лв. или 70.00% от допустимите разходи по проекта, от които 637 478.94 лв. европейско и 112 496.29 лв. национално съфинансиране.

 

 

 

 

X